• Điện thoại: 0511 3 768 369
  • Sites:

HTV

Nhà máy nhiệt phân - tại Chu Lai, Quảng Ngãi

 

 

Additional Info

  • Tên dự án: Nhà máy nhiệt phân - tại Chu Lai, Quảng Ngãi
  • Chủ đầu tư: Công ty hỗ trợ dịch vụ CFG
  • Ngày ký hợp đồng: 09/06/2012
  • Địa chỉ: Chu Lai - Quảng Ngãi

Dự án tiêu biểu